Pfad: Home > Dokumentationen > Mundart & Dichtung > En Owend en user Stuff

En Owend en user Stuff

Maria Croon

Der Maria-Croon-Weg
Zu Ehren von Maria Croon wurde ein sehr schöner Wanderweg nach ihr benannt. Der Weg läuft identisch mit dem Großwanderweg G1 von Saarburg ins bereits saarländische Orscholz. Dabei bleibt die Route stets dem Tal der Leuk treu. Schon deshalb ist ein Start an der Leukmündung eigentlich Pflicht.
Länge: 18 km
Charakter:
Wanderung auf breiten Wald- und Forstwegen
Markierung:
Maria-Croon-Weg-Logo, braunes Mühlrad auf weißem Grund
-> Weitere Infos

Maria Croon aus Meurich ist eine bekannte Schriftstellerin unserer Heimat. Sie wurde am 13. Mai 1891 als Maria Brittnacher im kleinen Dorf Meurich im Saargau geboren. Als gelernte Lehrerin unterrichtete sie an verschiedenen Dorfschulen, heiratete schliesslich ihren Kollegen Nikolaus Croon und ließ sich gemeinsam mit ihm in Britten bei Losheim nieder. Sie ist 1983 im Alter von 92 Jahren gestorben und liegt heute in ihrem Heimatdorf Meurich begraben.

Ihre Bücher Die Dorfstraße, Die Taakbank, Heilei Hett und Die köstliche Mühsal mit wunderschönen Erzählungen in hochdeutscher Sprache sind noch heute im Buchhandel. Viele köstliche Geschichten und Gedichte von ihr wurden in Heimatschriften veröffentlicht. Besonders wertvoll sind die, welche sie in ihrer Heimatsprache verfasst hat. Diese Geschichte in Meuricher Platt war im Heimatbuch für den Kreis Saarburg aus dem Jahre 1962 erschienen. Maria Croon schildert anschaulich einen Abend zu Hause in der Stube aus ihren Kinderjahren. Außer ihr treten in dieser Geschichte ihre Großmutter und ein älterer jüdischer Nachbar auf. Das kleine Mädchen wird im Laufe der Geschichte einbezogen in einen Dialog der beiden Alten über Himmel und Ewigkeit und macht sich dabei ihre eigenen Gedanken über Gut und Böse.

En Owend en user Stuff

Erennerongen äus meine Kennerjoahren  

Wej ech nach klän woar, dou es jidden Oawend vum Novämber bes en de Miärz usen aalen Noaper, dän E'ihm Kusel, bei uus mäjen komm.

Newn dem Uawen hat hen sein fäscht Plaatz, on do hät hen geseäß, bes uus Auer zehjn geschloan hät.

Et woar en aal Auer. Se hät en Zefferblaat ous Holz, on dorop woaren en gel Bier on en rouden Aapel gemolt. Ihr se geschloan hät, hät se emmer sou beßjen gerreäpscht, wej än, den häis es, zouejscht de Strooß sauwer met, ihr en ufänkt ze schwätzen.

Wenn eech de Aaen zoumachen, seh'in eech us Stuff, wej se domols woar, nidrich, brät Balken un der Dunn, de Wänn met roude Rousen, rosa Rouseknäpcher on gre'ine Blädern bemoalt.

Em Äcken hät dän zwästeckijen Schaafuawen gestann, dän hat ve'ier Diren. De'i hun häll geblänkt. On et woaren allerhand Bloumen on Figuren dren. On uawendrop woar en flaachen Daach met em schejnen, hellen Gelänterchen ronderem. Kammout woaren die Sort Oawen net. Mein Grußmamm hät sech däck um Donnscht bebrannt, wänn se de Depper ängesaat oder rousgehol hät.

Langscht de Fenschder hät en helze Bank oahne Linn gestann; on virdrunn en mächdejen Desch met em Muhlebouch. En hät ousgese'ihn wej en schwierdrächdech Kouh.

De Schaaf, et Schäffjen on de Auerekaschden woaren en de Mauer gehaa. On dann woar nach en Rejtchen do. Dat es no'm Housgang higang. On dodörch hatten mein Härch on mein Fräch alt moal en Krou Viez oder en Vierdelchen Branntewejn rousgerächt, wann Kondschaft doa woar.

Iwerm Desch hät en Krejzerfex gehang, reets davun en Bild vun der hällich Famillich, lenks en Bild vun dän ärme Sejlen. Dej hunn hir Ärmen ous de Flammen gesträckt on ganz bedeierlech ungehaal, dat mir hinnen sellen helfen. Un der anner Mauer hät meim Grußpapp sejn Reservistebild gehang. Hen hät op em Schemmel gesäaß. Den än Arm met dem Säwel en der Hand hät en wejt wächgesträckt. On Aa'en hät en gemaat. Mer hätt en kennen graulen. On dabei woar en dach de bäschde Mänsch vun der Wält. "Mit Gott für König und Vaterland", hät op dem Bild gestann "Der deutsche Adler weicht der Sonne nicht."

Ech wescht net, dat nach anner Gemiwwels en user Stuff gestann hät. Hekschdens dat Äckbrät met de Paulinnessen on de Kalännern, et Zaapebrät fir de Mannsleiden hir Kaupen on de Petroleumslut. Dej hät un em Kroap zemetten en der Stuff gehang. On wann mir geäß hun, es se en de Kroap iwerm Desch gehang gen.

On fir näs op den Jud E'ihm Kusel zereckzekommen. Hän es jidden Oawend, wann et ungefang hät, schummrech ze gänn, op seinen aalen Schlappen, dej um Ufank mol rout woaren, geschliwwert komm. En hät "Gunoawend" gesoat on sech op sein Plaatz gesaat. Et woar zweschen Dach on dejschder, wann dej anner oos em Hoos nach daboußen drun woaren. De Fraleit hun de Schween gefe'idert on de Ke'ih gestrech. De Mannsleit hatten ihr Ärbet em Perdsstall.

Zou der Zejt hun de Leit noch met allem gespoart. Se hun och kän Lut ugemach, bes et ganz dejschder woar, fir de Petroleum ze spoaren. Eech senn zou der Zeet nach met dem I-Bouch en de Schoul gang on hun noch op de Lay geschriff. On wann oawends de Bätglock gelaut hät, hun mir missen sihr hämlaafen on "Drängeldesheren" bäden.

Eech hun mech dannoa newen den Uawen gesaat on met der Uawendir gespillt. Eech hun se op on zou gemat, dat den Fejerscheen en der Stuff erem gedanscht es. Dobei hun eech dem Fejer nogehärcht. Dat hät esou hämlich gehollert on gebollert on decks och gegleckt, wenn sou en harten Aschtknuat sech gewihrt hät.

Dat woar dem Fejer seen Lejd. Äwer et woar noch en Weis en der Stuff. Dej woar ganz zoart on fejn. On se es bal emmer op em Toun bliww. Die Weis hun eech sether net mehj hiren, net derhäm on net en der Welt. Äwer eech begäaßen se dach mejlewen net.

On wescht dir och, wouher die Weis komm es?

Nän, dat kennt ihr jong Kenner vun haut jo och net wessen. Äwer dann pascht mol gout op. Mir ge'ihn se se'ichen. Met dem hellen Sche'in oos dem Uawenloch ge'ihn mir se se'ichen. Ganz gemällich maachen eech de'i Eisendir weider op. De Scheen butscht iwwer dej Holzburten Weil hält en un. En helt (holt) en Alfraenfouß oos dem Dejschdern roos. Op on nidder gäht de Fouß. Weil krawwelt de Sche'in un em Gestell rop. En weischt uus en Rädchen. Dat gäht emmer ronderemm. Dann sprengt hen op en Spennrook on lässt de Flooß blänken wej Selwerhoar. On mir se'ihn ooch dej schmöl Hand, dej um Flööß fengert, un dem dennen, dennen Fäddem, dän op de Spul lääft. On dann met den Sche'in nach en klänen Sprong. On e sätscht sech op dat stell, gout Gesiht enner dem weeßen Koppdouch.

Dat es mein Grußmann. Se spennt. On daat Summen, kemmt vun hirem Spennrad.

Eech lossen den Fejerschejn ganz sacht iwwer hir Gesieht hin on her gohn. Dat se'iht sech un, als dit en zoart Hand dat klän, schmöl Gesieht hämeln. On doriwwer muß de Grußmamm e beßjen schmonzeln.

Wej eech nach sou mejn schalkech Spill met hir dreiwen , kemmt vun der anner Sejt en denn, häis Stemm.

"Wa'mer nemmen wescht, wounaus et darnoah gäaht", sät den E'ihm, on wackelt hin on her met seinem aalen Koap.

De Grußmamm spennt weider. Et Rädchi schnurrt. De Auer tickt oos ihrem Kaschden. On et Fejer em Uawen hollert on bollert. On eech woarden op dej Anfert, dej mein Grußmamm soll gänn op dem E'ihm Kusel sein Froa: "Wat kemmt hennenoa? Wou gäht et hin?"

"Wou et hingäht, E'ihm Kusel, sät doa mein Grußmamm, "wouhin dann anneschder wej en den Himmel." Se hät e beßchen gewoart on dann hät se gesoat: "Wann mir wellen, nadierlech!"

Usen aalen Noaper peeft e beßchi fir sech hin. Et es äjentlich ehjer gebloß wie gepäff, wat hen mächt. Dann sät hen: "Dir gläft dit, on mir gläwen dat. Dir gläwt, et Recht sei bei eech, mir männen et sei bei uus. Wän hät nou Rächt? Wän kemmt en den Himmel?"

Mein Grußmamm hät weider gezibbelt on getreppelt. On eech hun schunn gemänt, se dit neescht dadrob soan. Äwer op ämol hät se de Roken os em Schiertisch gezuch on ent Rädchen gestoch. Se hät sech riet opgesaat. Se hät sech zou dem aalen Mann gedre'iht. On se hät gesoat: "Wän kemmt en den Himmel? Dir on mir, E'ihm Kusel. De Juden on de Chreschden, wann jiderän fäscht un sejnt gläft on donoh läft. Dir kennt jo net dafir, dat eier Papp Siegmund gehäsch hät on eier Mamm Sara. Usen Härrgätt es dach gerächt on doriwer hinous och nach barmherzig."

Den E'ihm hät mät spetzen Leffern weider gebloas on en än Loach gekuckt.

"Wescht dir, wej et em Himmel oosseht, Mimi Mrei?", hät hen doa gefroat.

Hei, daat hätt eech äwer och emoal gär gewoscht! Groad iwwer dej Froa hat eech met usem aalen Maigascht schun e poarmoal sou e beßje Strejt krejt. On daat woar sou koomm:

Weil en usem Hoos net emmer änen Zeet hat, fir mir nozehärjen, hatt eech schunn mehj wej ämoal him mein klän Aufsätzcher, dej eech op mein Tafel geschriff hat, virgeläs. Ämol hatt eech äppes geschriff, wat mir greilech gout gefall hatt. Eech wäß net, woar et en Feier en der Kerch, e Spill oder äppes, wat eech daboußen em Besch, en der Wiss oder op der Gewann erläwt hat. Et es egal. Äwer vun dem Aufsätzchi hät de lätschden Satz gehäsch: Et woar sou schejn wej em Himmel!

"Wouher wellscht dou wessen, wej et em Himmel ousseht?", hat den E'ihm gefroat, "Woarscht dou schunn moal em Himmel?"

"Nän", hunn eech geänfert, "äwer doa muss et dach schejn sän. Den Härgött es dach dren, dej Ängel on dej Hällijen. On Musick es doa. Kuckt dach nemmen, E'ihm Kusel, wie sche'in es schunn de Boddem vun dem Himmel. Oawends voll Stären, dej blänken wie Goald. On em Do sou blo on sou zoart wej Seid! On dat es doch nemmen de Boddem, dän mir gese'ihn, dej booßen Seet vum Himmel!"

"Gemällech, gemällech", hät hen doa gesoat, "es den Himmelsbodden loa uawen net dex pechschwoarz? En de Wolken brellt et. On Fejer sprengt roos!"

Eech hat mech richdich geärjert. On eech hun ganz luas bei mir gesoat: "Dou bescht dach en eklijen Jud!"

Äwer et äs mir noch äppes anischder en de Senn koomm. On doarun hun eech goar net gär gedoat.

Dat woar em lätschde Summer pasiert. Eech woar noamettes län dahäm. Et woar greilich wärm. On eech hatt sou en Durscht. Doa fänkt opämoal den Dejbel un ze steppeln: "Gehj un de Schmand. De läkscht den dach sou gär. Et es joa kä Mensch wejt on bräit. On de Schmand schmaakt dach e sou gout, sou se'iß! Ei, wat wär dat äppes, haut bei der Hetscht!" Sou hät mir dän Dejfänker en dat lenk Uahr gepeschpert. On eech muss soan, et hät mer gefall. Äwer koam woar de Schwoarzen rouhesch, doa hiren eech en Stemm bei meim räten Uahr. On eech hun glejch gewosst, dat et de Schutzengel woar. "Joa net", hät dän gesoat, "gehj joa net un de Schmand, Mer dörf net naschen. Dat es en Senn! Äinen sehjt dech. Dän es iwwerall. Dou wäischt, wenn eech männen!"

Gewäß hun eech dat gewoscht. Äwer den Deiwel hät mir näis et Schmanddeppen enner de Noas gehaal, on de Schutzängel hät mir näischt ungebuart. On doa hun eech dem Deiwel gefolscht.

Eech senn met der ganzer Hand en et Schmanddeppen gefoahr. Äwer en dem Ableck, wej eech hun wellen de Fengern oplääken, dou hät en Donnerschlaach vum Himmel dorch den oppenen Schurschdech rop gekraacht, dat us Hoos geziddert hät. On gebletzt hät et, dat uus dejschder Fuderkechen sou hell woar wie en Sonn.

O Mammo, wej woar eech doa erschräckt! Op em Böddem hun eech gelän on dej Hand wächgestreckt. On de Schmand es op de Platten gedrepscht. Sou en ärjen Härrgätt! Op der Ställ hat hen mech gestroaft! Nach en Stonn danoah hun eech geziddert wej en Häck! Wej mer dann danoah em Katschisem geliert hun, den Härrgätt wier allwissend on allgegenwärtig, doa hun eech gedoat: Dat lo brooch mir kän mehj ze soan, dat wäß eech!

Joa, dat es mir dorch de Koap gang, wej den E'ihm Kusel mein Grußmamm gefroat hät, wej et em Himmel dit oosse'ihn.

Dej aal Fraa hät lang net geänfert. Se hät iwerhaupt emmer e beßjen gewoart met dem Änfern, wann mer se äppes Wichtijes gefroat hät.

Den E'ihm Kusel es ongedellech gen. "Wej sejht et em Himmel oos, Mimi Mrei?" hät hen näis gefroat. Äwer dat wescht Dir secher och net." "Nän", hät se geänfert, "eech wäß et net. Känen wäß dat. Äm Nauen Täschdemänt stäht äppes, Dir wert dat och net wessen, wat do stäht. Dat häscht sou:

Kein Auge hat es gesehen, und kein Ohr hat es gehört, und in keines Menschen Herz ist es gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.

Dat muss us genouch sen. Dorun wellen mir änfach gläwen, E'him Kusel. On wat dat annert ugäht, doa lossen mir us iwwerraschen."

Den E'ihm Kusel woar met der Gruß hirer Änfert noch net zefridden.

"Dir kennt schwätzen, wat ihr wellt, Mimi Mrei", hät en gesoat. "Ech fir mejn Däl, ech dit vill lejwer die ganz lang Ejwechkät, Oawend fir Oawend, leihin en eier Stuff mäjen kommen, wej die ganz lang Ejwigkät em Abraham sei'm Schouß ze setzen. Vill lejwer! Em Doa gemiedlich iwer de Gaa spazieren, en Kälfjen oder och nemmen en Betschel handeln, on oawends lei setzen on dem Spennrad noahhiren. Dat wir mir Himmel genouch!

Manne schamme", en woar vun louter E(j)fer ent Jiddisch geroat, "manne schamme, sou es dat! On wann eech anneschder dit soan, dann wär et geluch."
zum Seitenanfang


Seite drucken

Aktualisiert am:
27. Dezember 2010

webmaster

Direkte Links
Impressum
Kontaktformular
eMail-Register
News aus Irsch
Sehenswürdigkeiten im Saarburger Land
Der Maria Croon Weg durch das Leukbachtal
Die Tubaksfabreck in Beurig
Hamma neischt ze handeln?

Kontext Links
Wörterbuch Iascher
Ernst Thrasolt im Spiegel seiner Gedichte
Hausnamen in Irsch
Sprachlehre des Moselfränkischen

Gedichte über Irsch
Ich mag Irsch
Wo die Mutter glücklich war
Mein Irsch
Wer nie in Irsch die Zeit vergaß
Besinnliche Rückschau
Vorweihnachten früher in Irsch
Weihnachtswünsche
Em Mäi
Rückblick auf 80 Jahre
Farben, das Lachen der Natur
Ein Lob auf die Irscher Foasend
Schülertreffen
Zeit und Wünsche

Links zu Mundartseiten
-> Moselfränkisch - Exeter German Dialects Linklist
-> Moselfränkisch-Seite Roscheider Hof
-> Trierisch-Deutsch
-> Moselfränkisches Platt bei der Deutschen Welle
-> Wikipedia Moselfränkisch

Moselfränkische Liedermacher und Musikgruppen
-> Wengert Stompers Moselfränkische Musik mit Weinbergs-instrumenten Homepage mit vielen Musikbeispielen
-> Leiendecker BloasAbsolute Trierer "Kult-Band". Homepage mit vielen Musikbeispielen
-> Woltaehr- Walter Liederschmitt

Moselfränkische Literatur