Pfad: Home > Dokumentationen > Mundart & Dichtung > Em Mäi

Em Mäi

Hildegard Schneider liest "Em Mäi" von Anna Dohm (6,5 MB)

"Em Mäi" von Anna Dohm

Em Mäi, wenn alles gre'int un ble'iht,
dan denken ech sou gär
un die verflossne Jugendze'it.
Doch wie lang eas dat schun her.

Mätt Gesang un Mandolinenklang
senn fre'iher de Touristen hei dorch maschiert,
en Baudisch lo rop senn se Mäire'is-cher plecken gang.
Ech mennen groad, dat wi'er re'icht gesta passiert.
Die Iascher Jugend eas och en denen Felsen rem gekroch
schun morjens en aller Fre'ih.
Die Mäire'is-cher hun sou gut geroch.
Fir die ze plecken woar recht vil Me'ih.

Mir hun Mäilieder gesong met freschem Mut.
Ech woar dabee, doumols woar ech noch jonk.
Mir senn lo rem gekrawwelt, hun Waldmeister gesut.
Ech hun fre'iher schun gär de Mäiviez getronk.
Mir daham hu vil vun dem guden Getränk gebraut.
Fast en jiddem Haus woar et sou,
vil Leit machen dat nach haut,
un ech schidden och nach känen en de Schou!

De Leit hun emma vil fir Bauernregeln gän.
Se woaren hiren aalen Grondsätzen treu,
et woar och meistens e Körnchen Wahrheit drenn,
zom Beispiel: "Ein guter Mai macht alles heil!"
Mir hatten fre'iher Bloumen vun jeder Sort.
Goldlack un Vergissmeinnicht hun emm Mäi schun geble'iht,
Tränendes Herz woar fast en jidem Goart,
Herz-Jesu-Bloumen hät ma se genannt en fre'iherer Ze'it.

De Pastur hat e Kiarschbaum. Sou woa känen em Derf.
All Leit hun dän met Wonna betracht.
Die Kiarschen woaren em Mäi schun ganz roud gefärvt.
Ma kann soan, die hun e Mensch ugelacht.
De Baum woar direkt ouwen un da Mauer.
Die Iascher Jongen woaren schun domols met allem vertraut:
Die änen woaren op der Lauer,
un die annern hun dem Pastur sein Kiarschen geklaut.

Die e'icht Mäinoaht woar fir manchen net angenehm,
dan hun de Hexen hir Unwesen getriff:
Schwi'er Lurbierstöck fortzetron, woar fir die kei Problem,
kei Blumenstock es un seim Platz stoahn bliww.
Fir sou en Hexenzauber hatten se werklich Gescheck.
Ganz hämlich un stell, ohne vil Radau –
den nächsten Morjen woar lo ennen op da Breck
de allerherrlichst Blumenschau.

Met 18 Joahren hun ech och de Jongen schu gär gese'ihn,
ech kann e'ich dat jo ruihig soan –
doch woar ma fre'iher net sou ke'ihn
fir mol bei äim op der Stoaß ze stoahn.
Wat hatten de Leit dou missen vun äim denken –
Die hätten gesoat, ma wir lei uwen net kloar.
Domoals hät ma sich net gewagt fir änen en den Ärm ze hänken.
Die Mädcha hun jo goar kän Ahnung wie dat fre'iher woar.
Die maachen haut groad wie et hinnen gefällt,
met 15 Joahren hun se schun hiren Augenstern.
Dat äs eben die moderne Welt.
Bei oser Zeit hät et dat net gän!

Sondesnomettes senn mein Freundinnen bei mech komm.
Mir sen als mol gär spaziere gang.
Meiner Tant woar dat net ganz recht, o die woar sou fromm.
Dan hät se met hiren heilsamen Ermahnungen ugefang:
"Dir Mädcha scheckt ich, un seid brav, ech mennen et gut!"
Se hät us beguckt all no da Reih.
"De Welt eas voller Gefahr, seid op eurer Hut!
Dir seid weil en eirem Lebensmai!"

Mir sen zesummen dex spaziert
met em Ble'imchi en da Hand.
Ganz selten hät en Auto de Stroaß passiert,
en Motorrad hät ma überhaupt net kannt.
Wenn änen e Fahrrad hat, den durft sich eppes mennen.
Zu der Zeit woar alles sou ruhig, sou sche'in.
Äwa et eäs doch ganz schrecklich, wie se haut rennen,
manchmol verge'iht äm Hieren un Se'ihn.
Dorch de Wald konnt ma fre'iher goahn ganz ungeniert
dorch de Königsstroaß, bei der Moashütt un bei de Hubertusbuar.
Kän fremd Macht hät änen dobei gestiert
bei sou a sche'iner Tour.
Em Kammerforst hät ma sou viel Leit gese'ihn
os näherer Umgebung vum Land un os da Staad.
Em Wald do woaret emmer sou sche'in,
u jeden hät doch gär sein Mäitour gemaat.
Och de Känna sän vil em Wald rem gang,
se sän enner de Bämen rem gesprong,
se woaren vergnügt, se hun Keverenken gefang,
"Maikäfer flieg!" hun se dabee gesong.

Lo uawen op der Läch hu mir sou decks gesäass
enna de Bämen emm Gras.
Ech hun et haut nach net vergäass,
oh wat woar dat manchmol e Spaaß!
Mei Cousin Karl dän hat en Ziehharmonika.
Hen hät de Le'ider gespillt all no da Reih,
hen hät gespillt: "Der Lenz ist da!"
un "O komm du lieber Mai!"
Mir hun rond em de Karl gehuckt,
et woar sou sche'in, dir macht ech kei Bild,
äwa den Karl hät kä Mädchi beguckt,
hen hät nur op seim Ziehharmonika gespillt.
On mir hun met gesong, die Lieder woaren us bekannt.
Mir woaren net hännerm Mond daham, dat misst ihr jo net mennen,
Volkslieder hun mir gesong um laufenden Band,

Vun uawen kann ma de ganz Umgebung se'ihn.
De Primmen hu geble'iht en voller Pracht.
Et woar werklich sou nett un sou sche'in,
ma hätt net me'ih op de Ze'it geacht.
Op eimol hät et ugefang ze lauden, mir senn häm gerannt.
"Et get bal Ze'it!" hät mei Mamm gesoat, "Et laut gleich ze Hauf!"
Mein Gesangbuch hat ech gle'ich bei Hand
Un senn dann en de Maiandacht gelauf.

Ma soll jo och net nur u fre'iher denken,
ma muss och met der Welt metgoahn,
ma brouch net emmer un dem Alen hänken.
Die Ze'it die bleiwt jo och net stoahn,
die Ze'it die rast, die Ze'it die rennt,
en nauen Mäi kemmt jides Joahr.
Un alt get ma, ohnen dat ma't mennt,
dann denkt ma zreck, wie sche'in et fre'iher woar!
zum Seitenanfang


Anna Dohm

Das Ehepaar DohmAnna Dohm (*20.01.1898 +12.12.1961) wurde als vermutlich 2. von 9 Kindern der Eheleute Wallrich in Irsch geboren.
Das Ehepaar Dohm lebte zunächst in Konz, der Heimat von Waldemar Dohm und kaufte später das ehemalige Sattlereigeschäft Dawen in Irsch (heute Bäckerei), welches sie in ein Lebensmittel- und Haushaltswarengeschäft umwandelten.
Waldemar Dohm war gelernter Polsterer und aktiv im Gesangverein.
Er war von 1930 bis in die Kriegsjahre 1. Vorsitzender des MGV. Er ist 1964 mit 69 Jahren als Ehrenpräsident des MGV und des Sportvereins gestorben
Die Eltern von Anna Dohm hießen:
Michel Wallrich und Anna Wallrich, geb. Dawen.

Ihr Geburtshaus ist die heutige Büsterstraße 19 in Irsch.
zum Seitenanfang

Seite drucken

Aktualisiert am:
10. Oktober 2010

webmaster

Direkte Links
Impressum
Kontaktformular
eMail-Register
Newsarchiv
Sehenswürdigkeiten im Saarburger Land
Denkmäler in Irsch
Chronik von Irsch
Bilder/Impressionen
Sagen & Legenden der Saar
Sprachlehre des Moselfränkischen
Ernst Thrasolt im Spiegel seiner Gedichte

Videos zu Irsch
Impressionen aus Irsch
Nachbarschafts-hilfe und Gemeinsinn in Irsch
Gesellige Irscher
Krumpapankisch - Kartoffelpuffer Irscher Art
Winzerverein Irsch-Ockfen

Gedichte über Irsch
Ich mag Irsch
Wo die Mutter glücklich war
Mein Irsch
Wer nie in Irsch die Zeit vergaß
Besinnliche Rückschau
Vorweihnachten früher in Irsch
Weihnachtswünsche
Em Mäi
Rückblick auf 80 Jahre
Farben, das Lachen der Natur
Ein Lob auf die Irscher Foasend
Schülertreffen
Zeit und Wünsche