Pfad: Home > Dokumentationen > Mundart & Dichtung > Meisja baaken met Hindernissen

Meisja baaken met Hindernissen

Marianne GansemerEin Gedicht zur Fastnachtszeit
von Marianne Gansemer aus Saarburg:

Meisja baaken met Hindernissen

Erem sen schon en Härd vo Joahren,
dat och emaol et Foasend woar,
wu eech erläwt e gruß Malör;
eech gen eech daat weil moal ze Gehör:

Mein Kenna woaren all noach klän
un eech met dännen allähn dahäm.
Eech doacht: "Bei de Foasend gehiere Meisja,
su wie't Gerempel en de Kabeisja!"
Un Meisja baaken woar fier meech en Wonn.
Eech han miar en gruß Schiarz omgebonn,
Mell, Melch, Hiaf on Zocka zesummegehollt
Un net geahnt, wat noach komme sollt.

Eech haat ma groad alles parat gestellt,
doa hat et an da Hoosdiar geschellt.
Eech maachen se op, eech han't scho gewosst,
et woar de Briefträja met da Post.
Eech giehn nääß an mein Arbät zereck
Un sen noach sielich em Meisbaakjesgleck,
en gruß Schossel get op den Desch gestellt,
un die get halv met Mell gefellt,
de Hiaf kemmt en de Metten, en e Keilchie ren.
De Melch, die muß groad tuppich sen.
Eech haat ma de Melch groad oabgemäß,
doa klingelt et an da Hoosdiar schon näß.

Eech giehn un maachen op de Diar,
doa stäht en Hausierasch met em Korv dafier.
"Liev Fraa", säht die, "kaaft ma eppes oab,
Durchziehgummi, Zwiar odda e Boxeknoap,
Schuhriemen odda e Spetzendeckchen,
Stoppnoadeln odda fiar dat Kläänt e paor Söckchen,
kuckt lei, eech han doch su schien Saachen!"
"Nähn", soahn eech, "weil sen eech am Meisja maachen.
Kommt liewer zreck en anner Kiar."
Un maachen se nääß zu, de Diar.

Wie eech nääß en mein Kich zreck kommen,
doa trollt mein Schossel met em Mell op em Bodden.
Mein zwä Älsta haaten sech um't `Helfen gestridden,
doatronna hat mein Schossel gelidden.
Die ging daobee en honnert Fatzen.
Em Mell, dao danzten schon de Kaatzen;
Die han eech maol siar viar de Diar gejäht
un dann et Mell un de Schervelen zesamme gefäht.
Dann han eech miar mein Zwää gehollt
un dennnen de Kehrseet versollt.
Die han sech en de Eck vadreckt
un fiar de näxt halv Stonn gescheckt.
Ä Gleck, dat eech noch Hiaf hat em Hoos,
et Mell gäht bei miar suwisu net oos,
un gruß Schosselen muß eech jao suwisu han,
wat fänken eech bei denne ville Leiden
met kläne Schosselen an?

Eech fänken also nääß von vieren an,
Mell, Melech, Hiaf un Zocka su siar wie eech kann,
alles en da Schossel zesamme geriert
un gefoazt, bes den Dääsch hat Blaosen kriet.
Dann stellen eech en warm un saon: "Gieh schien op!"
Dao rieft dat Kläänt: "Mama, eech muß op den Topp!"
Eech machen noch siar en Duch iwwer de Dääsch
un han miar noch dabba de Fenger gewääsch.
Dann hollen eech fiar dat Klänt de Boar
un siehn, dat daat schon nemmieh niedisch woar.
Dat Kroabsäckelen hat sech scho selwer befreit,
o Mamoapaboa, diar Kenna un Leit!
Eech stellen also daat Deppen nääß fort
un giehn met dem Kend ennerm Arm
an dä gewessen Ort.
Dao han eech onner vill Gekrääsch
dem Klähn sein Hennerchie gewääsch.
Als dann dat Kend on eech nääß fresch,
giehn miar zesammen zereck en de Kich.
Doa woar dän Dääsch schu su schien hiech,
eech stellen de Schossel op den Desch,
wollt groad afänken ze mengen, als et widda schellt.

Et woar de Zeidungsfraa, die wollt blus Geld.
Eeech drecken der Fraa siar et Geld en de Hand
un sen nääß direckt en de Kich zereckgerannt.
Wie eech doa kommen en mein Kich,
doa stäht dat Klänet op em Desch.
Met beiden Händscher matscht hät em Dääsch,
miar gete et en de Knie wääsch.
Dat Kend dut viar Pläsiar loot laachen:
"Mama, kuck, Didi kann och Meisja maachen!"
Un eh eech die Saach loa richtich bekeppt,
woar hät met beide Fießja en den Dääsch geheppt.

Weil woar et met meine Meisja vabee,
eech ziehen de Schesser oos dem Bree,
han hem et Mell von da Box gekloppt
un et dann en de Boadbitt regestoppt.
Doa hann eech et geschruppt ganz ordentlich,
un als daat sauwer woar, och mich.

Dann sen eech en de Staadt gelaaf
un han beim Hackeberja Nonnefiarz kaaft.

zum Seitenanfang


Seite drucken

Aktualisiert am:
24. Februar 2010

webmaster

Direkte Links
Impressum
Kontaktformular
eMail-Register
Newsarchiv
Sehenswürdigkeiten im Saarburger Land
Weinfest Irsch
Portrait Pater Markus
Denkmäler in Irsch
Chronik von Irsch
Bilder/Impressionen
Rezept Maisja
-> Geschichten von Marianne Gansemer

Videos zu Irsch
Impressionen aus Irsch
Nachbarschafts-hilfe und Gemeinsinn in Irsch
Gesellige Irscher
Krumpapankisch - Kartoffelpuffer Irscher Art
Winzerverein Irsch-Ockfen

Gedichte über Irsch
Ich mag Irsch
Wo die Mutter glücklich war
Mein Irsch
Wer nie in Irsch die Zeit vergaß
Besinnliche Rückschau
Vorweihnachten früher in Irsch
Weihnachtswünsche
Em Mäi
Rückblick auf 80 Jahre
Farben, das Lachen der Natur
Ein Lob auf die Irscher Foasend
Schülertreffen
Zeit und Wünsche