Pfad: Home > Dokumentationen > Mundart & Dichtung > Rückblick auf 80 Jahre

Rückblick auf 80 Jahre, in groben Zügen

Anna MerzRückblick auf 80 Jahre, in gorben Zügen
Anna Merz

We'i eich vor 80 Joahrn ob de Welt kom sän nun hun mei Pap mät a Schaffbocks do gese'ihn, du woßt eich genau: "Lei beste bei ärme Leiden unkom."

Dat Zemmer hät och zimlich ärmlich osgese'ihn. Ich muß äwwa soahn: "Dat hät mir dou goarnecht ousgemaat:" Se hun mich geheecht un gefleecht un hun mir neecht obgo-gelaß. Den Wenter iwwa hun ich viel geschloaf. Et es Fre'ihjoahr gän, us Klara woa dou 6 Joahr alt, un dou hät dat mich met a aaler Kutsch met he'ien Rädern drun spazieren gefoahr, meistens Iascha Baach erop. Oft hat et och Gesellschaft dabei. Dou hunse mol beratschlagt, ob de Woahn allein den Berch dät robfoahn. Gesagt, getan, se hun den Woahn allein den Berch rob gekiert. Hen es äwa net weit komm, dou hät den Wohn metsamt dem Annchi ob a Seiht gelein. Ich hät mich ellen be-wonnat, et woa mir äwer necht pasiert. Se hun mech neiß se'ier obgeärwelt un en den Woahn geloat. Uus Klara hät neecht daham gesoat, sos hät et secha gedempt wier et rouskom. Awa dat aal Neisen Käth konnt de Moul net haalen. We'i ich dou schon 3 bes 4 Joahr alt woar, hun se mech ob den Woahn gesaat un mät ob de Spein gehoal. Mir hatten kän Grußmamm u kei Grußpapp daham, de'i ob mech hätten obpaaßen kennen. Dan ob da Spein hät ma mech ennern Baum gesaat, un kont sche'in spillen: Met em aalen Löffel hun ich geschebbt und gemmaat un gedohn. Ich hun mir och liebendgäa en Gärtchi gebaut, enna dem Baum woar jo Material genuch. Ech hun en Gäatchi gemaat un en Zäunchi rondrem, dan hun ich ma noch poar Blümcha gebleckt un die rengesaat. Et woa schun en woahr Pracht, mein Gärtchi. Langweil kannt eich goar kein.

En Tour ob Steioawend hat ich dat Gärtchi zimlich noh un de Wee gemaat, et woar en Pracht, ich hat mech wirklich geploat. Dou kemmt den Steawens Felix met em Woahn un 2 Perden drun, den hat dat Gärtchi wahrscheinlich net e mol gese'ihn, ob jedenfaal wie hen laaßt woar, woar mei Gärtchi futsch. Oh wat hät dat mir sou leid gedohn, die ganz Erwet umsoss! Den selwen Nohmettisch hät mei Mam äm Steck en Porzlan-scherwel fond met schönen Blümchan drob, dou woa ich vol entschädischt für mein Verlust. Do soaht doch mol selwer: "Woa dat die Zeit net en schön Spilgeschier?"

Den Summer es so langsam remgang und die Owenden schun emma länger, wenn dan de Ärwet droaßen geschafft woar, dan hun mir gemütlich beim wärmen Uawen gesäaß, die Uawendier es obgemaat gän, dat woar us Licht. Ganz viel es et Fesch Betty vun newendrun kom un hät gesoaht: "Traut Suß, erzähl us en Märchi!" Dan hun mir Zwei bei da Mam gesäaß un hun kän Oder em Leif geruhrt. "Hänsel u Gretel" un "Valentin u Marichen" dat woaren für us Zwei de Lieblingsmärcha. Dan het sich och so langsam den Nicklosowend genähert. Dem hät ma richtich entgent gefiebert. Dan hun ich fir dat Eselchi Rommeln gerappt, Kleien drüwa gestraat, en en Kurwel gefellt un fir de Scheier-dier gestalt. Et het emma geheich, dat Eselchi muß ma gut füttern, sos brengt et Nikläs'chi net vil. Ge'int Oawend hät ma dan än der Stuff gesäaß u hät gebät un gesong, dat ma nocher hondmüd woar. Obeinmol hät et dan em Hausgang geklingelt. Et Herz es eihm dan en de Schou gefal. Mei Pap hät de Dier e Spalt obgemaat, un et Neckläs'chi hät eren geschmess Äpel, Nüss, en Jufa, en poar Gutzcha un komisch, de Äppel hun genau ausgesiehn wie us ob em Speicha. Dat Neckläs'chi woar so sche'in um renschmeßen, dou hät doch mei Pap geruf: "Neckläs'chi, et es genuch, et es genuch!" No soaht mol selwa, woa dat net Unverschimtheit vun meim Pap. Ich woar ma ganz secher, den Necklos hät doch en ganz Stuff vol geschmäss. Oh wat woar ech du enttäuscht, wie ma nur sou ongerecht sen kont. 3 Wochen spe'ida es jo dat Chres-kenchi kom. Mein Guad es schu kom un hät geholf bäden, dat hät die sos nie gemaat, obeinmol hät et geklingelt em Hausgang, mein Guad es du als gang un hät de Dier e Spalt obgemaat, dat hät mich neis gewonnert, weil dat sos mei Pap gemaat hät. Dorch den Spalt hun ich dou et Chreskenchi e bessi gese' ihn, et hat e Brautschleier üwer dem Koop un de Hoar bessi em Gesieht, un hat meiner Guat en schön Poppenkech gereicht für mech. Oh wat hat ich dou en Fräd. En der Kechen woar ein sche'inen weißen Kechenschrank, en weißen Dech, e Stuhl met em Pöppchi drop un en sche'inen Kechenherd met Pänncha un Kochdeppchen. Ich woar sou überwälticht, dat ech den ganzen Oawend net un de Plätzcha gang sen. Späda hät mei Papp gesoaht: "Motchi, welst du dann haut Oawend kän Gutzcha?" Dou hät ech gesoaht: "Die sen mir viel ze süß." Dat woar jo sos mein Oart net. Spe'ida sen Mechels Anni un et Leni viel bei mich spillen kom. Dou hun mir gekocht un geschweinst, et woar richtich sche'in. Et Leni hät mol gesoat: "Ich verste'ihn net, dat mir net och emol su eppes Sche'ines vom Chres kenchi kre'ihn." Du hät mei Mam gesoaht: "Da misst da vielleicht noch me'i beden un sengen." Du säht et Leni: "Fisch Mamm, mir kennen beden un beden soviel ma wellen, mir kre'ihn äwa necht sou!"

No zwei Joahren hat et Beden doch en Wert gehat, dou hunse en wonnerschön Poppenhaus kre'it met Wohnzemmer, Schlofzemmer met Lämpchern, do woar alles dran. Dat hät dou mein Kechen en de Schat gestaalt.

Den Wenter es remgang, un am Fre'ihjoahr hun ma dan droußen gespillt, Mirwelen un Seilsprengen. Den Summer hun ma us en Schaukel un de Leiterwohn gemaat, dan hummer geschaukelt, daat woar sche'in, ma hun och viel Schuhschmiren gespillt. Bua Resi un ich sen och vill bei Reita Elfriede spillen gang, dat hat dou schun en richtich Schaukel em Goat gehat. Wenn mir 3 dan do obgetaucht sen, hät de Reita Mam net sche'in geguckt. Äwa den Reita Pap hät gesoat: "Kommt dir Kennacha, ihr kennt schaukeln soviel ihr wellt!" Me'ih wollten mir jo net. Jedenfalls woar dat en anner Schaukelerei wie um Leiterwohn.

Dan semma en de Schul getippelt, Dach fir Dach, äwwa gelieat humma dumoals net vil.

Den Hitler un den Wehrmachtsbericht dat woar us Haptthema. Sou es de Summer remgang, un den 1. September 1939 es kom. Krieg, do mussten all Mammen met hieren Kenner fort. Mein Mam un ich sollten och met. Mein Mam hät äwa gesoat: "Wenn mir ge'ihn, dan ge'ihn ma metenana." Den 1. September woar freides, un mondes hat mei Pap kän Ruh mi, un mir sen dou noch met em Flüchtlingszuch fort en de Welt. Trier, Koblenz, Köln, dat hat ma jo schun mol hieren, äwa Kassel, Hannover, Braun-schweig, Harz, Halle an der Saale, dat woaren für mich Bömisch Därfer. Mir sen gefoahr en Dach, en ganz Noat un woaren emma noch net do. Ma woßt och net wouhin. Do woaren mir en Magdeburg, un den Zuch hät gehahl. Do hät et du geheich: "Ihr kommt nach Jerichow." Känen woßt wou dat woar. En usem Abteil woar och en alten Mann vun Serrig met seiner Tochter. Do fräät den Mann sei Mädchi: "Wou kommen ma hin?" Do säht dat Mädchi. "Noh Jerichow hun se gesoat." Den Mann es bal en et Leid gefal un säht: "Dan sen mir doch schun en Jerusalem, oh mein Gott!" Den Zuch es neis wieder gefoahr bes no Jerichow. Mir sen ausgestich, un den Bahnhof hät vol Leit gestann fir us obzehoalen. Do sen ma verdeilt gän. Do humma hieren, dat zwei Fraen sich ennahaal hun, was für Bettwäsche sie beziehen sollten. Do säht die Än: "Ich guck mir zuerst die Leute mal an, ob ich weiß oder bunt beziehen soll." Un bei der Quissel sen us Klara un ich hikom, mir zwei haten bunt. Met dem Äassen woa et och mau. Mir hun us kän Schmier salwa ze maachen brauchen, mir hun de Schmieren hingeloat kriet, zwei morjens un zwei oawens. Un mettes hun ma och ob den Teller gemaat kre'it, me'ih hät et net gän, ob ma saat woar oder net. Bei alles hät se gesoat: "Es ist Krieg!" Sonndes hät et äwa schun Äpelkuch gen, do hät ma sich de ganz Woch drop gefrät. Mein Mam un och us Resi, die woaren bei ganz le'iwen Leiden. Usem Resi sein Leit hun us späda noch oft besuht. Zwanzig Kilometer vun Jerichow woar Branden-burg., do hät mein Onkel, mein Guad un hier zwei Jongen gewuhnt. Mein Mam un ich sen se mol fir zwa Do besichen gefohr. Dat Haus, wo die gewunnt hun, hat en Flach-dach, so eppes hat ich bes dohin och noch net gese'ihn. Den Heinz hat mich mol met rop gehoal fir mir dat ze weisen. Do konnt ma richtich drop spazieren gohn. Ich muß äwa soahn, ich woar froh, wie man neis ennen woaren, dat lo uawen woar man net ganz geheier. Ich weiß och noch, dat den Heinz un ich mol morjens en de Stadt gang sen, et woar schun ganz schön kalt, mir hatten allzwei deck Hänchen un, et hät us äwa net obgehaal us en Titchi Eis ze käufen. Mir sen iwwa de Stroß gang un hun gelutscht, un die Leit hun gekuckt.

Mein zwei Schwestern hun schun in en Munitionsfabreck missen schaffen goahn, ich sen jo noch en de Schul gang. Fünf Wochen woaren mir in Jerichow, dan durften mein Mam un ich heim. Mein Schwestern durften noch net mät. Zwei Wochen späder hät ma se dan och heimgeloß. Mir senn gut daham unkom, un ma hät sich riesig gefreut neis daham ze sen. Donnestes sen mir heimkom, un samstes sen mei Mam un mei Pap ob de Spein Krompan ausdogoahn. Ich musst dat Haus e bessi en de Reih machen. Mei Pap hat sich en denen fünf Wochen met dem Botzen net ärch gebloat. Die Zeit hatten mir och noch kein Wohnzemmerschrank, kei Sofa un kei Teppich sauwer ze machen gehat. Ich woar do em fre'ihen Nohmettich fiadich met der Botzerei. Mein Spiel-kameroaden woaren noch net daham. Wenn dat Resi und at Mariann schun daham gewest wiren, dan hät ich jo met denen gespillt. Sou woar ich allan un hu mir iwwaloat: "En Jerichow hät et doch sonndes emma Apelkuch gän." Weil ich jo den Kuch so gäa essen, woar ich kurz entschlossen un sen ma fir e Groschen Hiaf käfen gang. Ich hun den Deich ungeruaht un hun en schön obgongelaß, du en de Pann gemaht, Äpel drop, neis opgogelaß. Du hun ich hen bei den Reita Bäcker getron firn obzebacken. Hen hät den Deich met den Fengern e bessi engedreckt un hät gesoat: "En ess jo schön ob-gang." Du woar ich frouh. Owens, wie mein Eltern aus dem Krompansteck heim kom sen, hun se net nur e bessi gestaunt. De Kuch woar noch wärm, äwa en es gleich obgeschnitt gän. Do säht mein Mam: "Häste kei Salz rengemaat?" Ich konnt doch net ahnen, dat en süßen Kuch och Salz rengehiert. Äwa owens vir em Schloafengoahn woar kein Steck mi do. Et Salz em Kuch hun ich äwa bes ob den heutigen Dach net mi begäaß. 1945 woar den Krieg aus, un Ärmut woar iwwerall. Ma hat kein Zucker un hat kei Salz, un et Salz hät ma doch so ne'idisch gebraucht. Wat hun et Bua Resi un ich Salzwaassa vum Salzbua heimgeschleift fir ze kochen. Mir zwei hun us dou en der Mollichbaach geschwur, dat ma nie mih kloan, wenn et neis Zucker un Salz ze keifen get.

Den Krieg woar aus, un so langsam sen och de Jongen un de Männer aus dem Krieg kom, unter anderen och de Blo Jupp em April 46. Bei us ob der Breck hät sich dou die Jugend, die dou schun daham woar alt sou getroof zum Leidwesen vun Schmetten Pap, Den konnt dat abselut net leiden. Hen hät emmer gesoat: "Dat lei es en richtich Deiwelsinsel. Und dan kommen och noch emmer dem Berti seinen, vum Iaschabua de Mechelspefacha un Bärwelen Häns sen niederträchtigen Hond." Ich muß soahn us Mädcha hät dat emmer recht gut gefal. 1947 hun ma dan Danzen geliert. Den Blo Jupp, den späder mei Mann gän es, konnt schun recht gut, den hat dat en Sachsen emm Lazarett geliert. Mechels Karl hät Maulspielchi gespielt, un mir hun gedanzt. Et woar us egal en welcher Scheier oder en welchem Schop dat woar. In Niesen hierem Schop hun mir vil gedanzt. Bei Reita Elfriede woaren mir och en Tour, die hatten groad en Zemmer ausgeraumt, und at woar noh hennen rous. Do hat us kä Mensch gehiert un gese'ihn. Ma senn och hennen zum Fenster ren un rous gekrabbelt.

Ma hun us och sonndes ob der Breck getroaf un sen dan bei den Antunius oder ob de Läch us setzen gang. Dan hummer gesong wie de Orgelisten. Ma hät us oft bes noh Büst hieren. Ein Sänger hatte ma dabei, den hät us all übertönt, dat woar den Mechels Franz. Wie hät hen so oft "Ja, ja der Schantiwein" oder "Heimat, deine Sterne" un vieles me'ih gesong. Et woar du fir us en ärm, äwa en richtich schön Zeit, wou ma noch oft drun denkt. Och hatten mir den 1. Mai 1950 en Maitur gemaat de Laazenbach rop, um halwer acht woaren mir schun en Pellingen en der Frühmess. Von do es e jong Pärchi metgang ob de Tur. Den Dach semma dorch deck un dönn gang, un ma hun us unseres Lebens gefreut. So em 10 – 11 owens woaren man neis daham, äwwa us Bein humma en ganz Woch net mih gespiat.

Em November 1950 hunma geheirot. Mir hatten en klän Kechen, en Schlofzemmer, äwwa noch net vil drenn un net vil drunn. Ma hat äwwa sen klänen Hausstood für sich un hat den Himmel ob der Welt. 1952 den Juni es us Christa ob de Welt kom, dou woar et vorbei met der Ruh. Net dat et schweinzisch woar, et woar die e'ischt 4 Joahr vil krank. 1956 hummer gebaut un de Bockel vol Schold. Spoaren woar emmer ugesoat. Em Oktober 56 semma dan ägezuch. Wie hat usen Horst so schön geschriff: "Mit zwei Geißen und nem Kind zogen sie in die alte Spein geschwind." 1957 de Mai es us Brigitte ob de Welt kom. Dat woar pflegeleicht, dat hät kein Flächelchi un späda och kein Essen verschmäht, un geschlof hät et wie en Mürmelchi. Dat kann et haut noch sehr gut. Et woa 13 Monat alt, ich woar ob de Weld Haa maachen, us Christa hät et daham besorjen sollen. Ich hun meinen Ahen net getraut, wie die Zwei do obgekreuzt sen, un et hät sich noch kein bessi beschwiert. Natürlich hun ich et du heimgetroan, vun der Weld woar et en ganz schön Steck. Mein Ärmen woaren dauf. Mir hatten weil en eigen Haus un zwei Kenna, un oft woaren mir rondrem glücklich un zefridden.

1972 hun ma dou us e'icht Reis gemaat met dem Pater Markus noh Rom. Durch de Schweiz hun ich mein e'icht Berch gese'ihn, ich sen aus dem Staunen net raus kom üwa sovil Schönheit, un doa en Rom, dat kann ma net beschreiwen, sovil Gewaltiges. Vun do ob hun mir zwei jed Frühjahr en 4 – 5tägisch Städtereis gemaat. Em Herbst se ma dan 2 Wochen en de Berg gefoahr, die Berg hatten us et ungedohn.

Dat woaren die schön Joahren für us Zwei. Haut kucken ich mir die Fotos un, die ma iwweral gemaat hat un zieren vun der Vergangenheut.

Ich habe jetzt die 80 erreicht, und warte geduldig der Dinge, die da kommen.
zum Seitenanfang

Seite drucken

Aktualisiert am:
20. November 2010

webmaster

Direkte Links
Impressum
Kontaktformular
eMail-Register
Newsarchiv
Denkmäler in Irsch
Chronik von Irsch
Bilder/Impressionen
Sagen & Legenden der Saar
Sprachlehre des Moselfränkischen
Ernst Thrasolt im Spiegel seiner Gedichte

Videos zu Irsch
Impressionen aus Irsch
Nachbarschafts-hilfe und Gemeinsinn in Irsch
Gesellige Irscher
Krumpapankisch - Kartoffelpuffer Irscher Art
Winzerverein Irsch-Ockfen

Gedichte über Irsch
Ich mag Irsch
Wo die Mutter glücklich war
Mein Irsch
Wer nie in Irsch die Zeit vergaß
Besinnliche Rückschau
Vorweihnachten früher in Irsch
Weihnachtswünsche
Em Mäi
Rückblick auf 80 Jahre
Farben, das Lachen der Natur
Ein Lob auf die Irscher Foasend
Schülertreffen
Zeit und Wünsche